Νομοθεσία:

 

 &Ν. 1650/1986- Για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 &Ν.2939/2001- Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΣΔΑΠ) και άλλες διατάξεις.

 

 &Π.Δ. 116/2004- Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 200/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

 

 &Ν.3422/2005- Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

 

 &Π.Δ. 59/2007- Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

 &Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 

 &Ν. 3854/2010- Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.

 

 &Ν. 3852/2010 – Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

 &Ν.3979/2011 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.

 

 &Ν. 4042/2012- Ποινική προστασία περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

 &Υ.Α. οικ. 114218/1997- Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 

 &Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 – Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

 

 &Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 – Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων- Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης.

 

 &Υ.Α. 22912/1117/2005 – Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων.

 

 &Υ.Α. 1002901/67/2002 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στερεών αποβλήτων εγκαταλειμμένων οχημάτων.

 

 &Κ.Υ.Α 80568/4225/1991- Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων.

 

366370
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates