H εταιρεία με διακριτικό τίτλοΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, ιδρύθηκε το έτος 2000 με έδρα την Πάτρα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον δημόσιο  και στον ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο  αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων αστικού και βιομηχανικού τύπου μη επικίνδυνων αποβλήτων (συλλογή- μεταφόρτωση – μεταφορά και διάθεση), διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και έργα πρασίνου.

Έχοντας αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά δράσεις αξιοποίησης όλων των περιβαλλοντικών έργων δραστηριοποίησης της, όπως αποκομιδή , συλλογή μεταφορά και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων βασισμένα σε μελέτες οργάνωσης και αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σήμερα το περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στις πόλεις, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες επιβαρύνουν το περιβάλλον μας και ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουν.

Η αποτελεσματική και οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, την αισθητική και την υγιεινή των πόλεων γι’ αυτό χρειάζονται σύγχρονες και υπεύθυνες λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν καθαρό περιβάλλον.

Η εταιρεία μας υιοθετεί την ιεραρχία εναλλακτική διαχείριση όπως αυτή έχει νομοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην Ελλάδα με την πυραμίδα διαχείρισης αποβλήτων. Βασική λογική της στρατηγικής είναι ότι τα απόβλητα δεν αποτελούν άχρηστο βάρος αλλά και έναν πολύτιμο πόρο που αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη. 

                        

 

Η εταιρεία μας κατέχει σήμερα ηγετική θέση στις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και καλύπτει τόσο τους δημόσιους οργανισμούς όσο και τους ιδιωτικούς Πανελλαδικά. 

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει ως σκοπό να παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και έργων πρασίνου με άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης ως προς την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και προς την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

 • Να καθιερωθεί σαν πρωταγωνίστρια στο πεδίο της αγοράς που καλύπτει      και να παρουσιάζει αυξανόμενα οικονομικά μεγέθη
 • Να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και να βελτιώνει το επίπεδο      εξυπηρέτησης προς αυτούς
 • Να βελτιώνει την απόδοσή της συνεχώς και να αυξάνει την      παραγωγικότητα της
 • Να παρέχει υπηρεσίες      που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της
 • Να μειώσει την      πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος
 • Να ελαχιστοποιήσει τις      επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον

Για να πετύχει τους στόχους της η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ:

 • Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα      πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1801      και ISO 14001:2015
 • Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της
 • Επιλέγει τους προμηθευτές της με αυστηρά      κριτήρια προκειμένου τα προϊόντα να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των      πελατών
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα Ποιότητας,      Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και να φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του      σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται:

 • Να εφαρμόζει, ελέγχει και ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης
 • Να εξασφαλίζει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης
 • Να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών
 • Να βελτιώνει το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων ρύπανσης

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει αποκλίσεις του Συστήματος Διαχείρισης, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών.

Για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης αλλά και στη βελτίωσή του.           

366358
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates