Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, παρέχοντας μας τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας, με στόχο:
• την προστασία του περιβάλλοντος,
• τη συνεχή βελτίωση,
• τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
• την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
• τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας προς το κοινό,
• τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

 

288801
2011.
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates